Rezervace: info@vinumcoeli.cz +420 730 825 882
online rezervace

Ubytovací řád

 

 1. Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host při příchodu na recepci hotelu příslušnému pracovníku svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad o totožnosti. Hotel vypíše ubytovací kartu, kterou host podepíše.
 2. Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliši od potvrzené objednávky.
 3. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14:00 do 23:00 hod. - do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není - li objednávkou určeno jinak.
 4. Požádá - li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 5. Hotel neodpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanou osobou, či pro ni, do hotelu vneseny.
 6. Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy.
 7. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá pouze pokud tyto věci byly převzaty hotelem do úschovy (hotelový sejf).
 8. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v hotelu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.
 9. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla - li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní - li tak, je hotel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.
 10. V pokoji a v prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 11. V hotelu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta ( holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů a pod.).
 12. Pro přijímání návštěv jsou k dispozici společenské místnosti. V pokoji může být pouze host s řádně vyplněnou ubytovací kartou.
 13. Hotel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.
 14. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a uzavřít okna a dveře.
 15. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hotelu.
 16. Psi a jiná zvířata mohou být v hotelu ubytována pouze se souhlasem příslušného pracovníka hotelu a to za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Za zvíře odpovídá majitel. Případné škody způsobené zvířetem hradí majitel zvířete škody v plné výši. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku.
 17. V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované v hotelu.
 18. Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu, není-li předem sjednáno jinak.
 19. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu.
 20. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil.
 21. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má hotel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.
 22. Ubytovací řád hotelu se může měnit bez předchozího upozornění hosta.

 

© 2010 - 2018 Hotel Vinum Coeli, Masarykovo nám. 5, Dolní Kounice 664 64, info@vinumcoeli.cz webdesign: FormSoft s.r.o.
Cloudový skladový systém Macros